Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ VietFarm gồm các phần:

Phần 1: Giá trị nguyên tắc

Phần 2: Yêu cầu chung

Phần 3: Yêu cầu đối với hoạt động trồng trọt

Phần 4: Yêu cầu đối với hoạt động chế biến

Phần 5: Yêu cầu cho bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

 

Phụ lục A: Các chất làm sạch và khử trùng thiết bị, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm được sử dụng trong chế biến sản phẩm hữu cơ

Phụ lục B:

Bảng B.1 – Phân bón và chất n định đất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ

Bng B.2 – Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong trồng trọt hữu 

Phụ lục C: Các chất được sử dụng trong chế biến sản phẩm hữu cơ

C.1  Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến

Bảng C.1.2.1 – Phụ gia thực phẩm được sử dụng trong chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Bảng C.1.2.2 – Chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

C.2  Hương liệu

C.3  Nước và muối

C.4  Chế phẩm vi sinh vật và enzym

C.5  Các chất khoáng (bao gồm cả nguyên tố vi lượng), vitamin, axit béo thiết yếu, axit amin thiết yếu và các vi chất dinh dưỡng khác dùng trong thực phẩm với các mục đích dinh dưỡng đặc biệt

Phụ lục D: (Sử dụng nội bộ trong hệ thống tiêu chuẩn) 

1. Hướng dẫn sử dụng cho nhà sản xuất

· Danh sách các danh sách việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

· Các bước để đăng ký tham gia tiêu chuẩn

· Các hình thức áp dụng (được khuyến nghị) khi áp dụng tiêu chuẩn

· Mẫu báo cáo tự đánh giá

2. Hướng dẫn cho các hoạt động đánh giá (sử dụng nội bộ của tổ chức đánh giá)

· Danh sách các danh sách việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

· Phương pháp và thủ tục để tiến hành đánh giá tiêu chuẩn

· Mẫu báo cáo đánh giá

Đọc toàn bộ tiêu chuẩn và tải về: 

VietFarm Standard Set in Vietnamese visit here. Tiếng Việt : VietFarm standard 

Tiếng Anh: To read the entire English version click here 

Mẫu đăng ký tham gia tiêu chuẩn, tài về: 

To apply for a standard application : see the Standard  Application

Đơn đăng ký online, vui lòng truy cập tại đây.

(To register online, please click here) 

Thông tin cần liên hệ: 

Any additional information or suggestions email to: info@vietfarm.org.vn

hoặc: BTK@vietfarm.org.vn

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng