Bộ tiêu chuẩn VietFarm gồm các phần:

Phần 1: Giá trị nguyên tắc của tiêu chuẩn  VietFarm

Phần 2: Yêu cầu chung

Phần 3: Yêu cầu đối với hoạt động nông nghiệp

Phần 4: Yêu cầu cho hoạt động chế biến

Phần 5: Yêu cầu về đóng gói, dán nhãn, lưu trữ và vận chuyển

Phụ lục A: Yêu cầu an toàn sản phẩm

Phụ lục B:

1.     Danh sách thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng MỚI NHẤT NĂM 2020

2.     Danh sách dư lượng sản phẩm bảo vệ thực vật trên nguyên liệu thô, bán nguyên liệu thô và thành phẩm nông nghiệp

3.     Dư lượng thuốc trừ sâu được phép trong các sản phẩm

Phụ lục C: (Sử dụng nội bộ trong hệ thống tiêu chuẩn) 

1. Hướng dẫn sử dụng cho nhà sản xuất

· Danh sách các danh sách việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

· Các bước để đăng ký tham gia tiêu chuẩn

· Các hình thức áp dụng (được khuyến nghị) khi áp dụng tiêu chuẩn

· Mẫu báo cáo tự đánh giá

2. Hướng dẫn cho các hoạt động đánh giá (sử dụng nội bộ của tổ chức đánh giá)

· Danh sách các danh sách việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

· Phương pháp và thủ tục để tiến hành đánh giá tiêu chuẩn

· Mẫu báo cáo đánh giá

Đọc toàn bộ tiêu chuẩn và tải về: 

VietFarm Standard Set in Vietnamese visit here. Tiếng Việt : VietFarm standard 

Tiếng Anh: To read the entire English version click here 

Mẫu đăng ký tham gia tiêu chuẩn, tài về: 

To apply for a standard application : see the Standard  Application

Đơn đăng ký online, vui lòng truy cập tại đây.

(To register online, please click here) 

Thông tin cần liên hệ: 

Any additional information or suggestions email to: info@vietfarm.org.vn

hoặc: BTK@vietfarm.org.vn

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng