Bộ tiêu chuẩn gồm các phần:

·        Phần 1: Giá trị nguyên tắc VietFarm

·        Phần 2: Yêu cầu chung

·        Phần 3: Yêu cầu đối với hoạt động trồng trọt

·        Phần 4: Yêu cầu đối với hoạt động chế biến

·        Phần 5: Yêu cầu cho bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

Phụ lục A: Các yêu cầu an toàn chất lượng của sản phẩm

Phụ lục B:

      1.    Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng

      2.    Danh mục dư lượng về thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm nguyên liệu, bán nguyên liệu và thành phẩm nông sản

      3.    Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được phép trong sản phẩm.

Phụ lục C: (Sử dụng nội bộ trong hệ thống tiêu chuẩn)

1.       Hướng dẫn sử dụng dành cho người sản xuất

·          Bảng danh mục các việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

·          Các bước đăng ký tham gia tiêu chuẩn

·          Các biểu mẫu áp dụng (khuyến nghị) khi áp dụng tiêu chuẩn

·          Mẫu báo cáo

 

2.      Hướng dẫn cho hoạt động đánh giá (sử dụng nội bộ của tổ chức đánh giá)

·          Bảng danh mục các việc cần làm để áp dụng tiêu chuẩn

·          Phương pháp, quy trình thực hiện đánh giá tiêu chuẩn

·          Mẫu báo cáo đánh giá 

 

Để đọc toàn bộ Bộ tiêu chuẩn VietFarm, truy cập ở đây. Tiêu chuẩn VietFarm

Để đăng ký tham gia áp dụng tiêu chuẩn: xem  Đơn đăng ký tiêu chuẩn

Mọi thông tin cần biết thêm hoặc góp ý email về: info@vietfarm.org.vn

 

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng