Các chương trình hỗ trợ người sản xuất nhỏ

VietFarm hỗ trợ các nhà sản xuất thông qua các hoạt động sau:

1. Áp dụng các tiêu chuẩn VietFarm: chúng tôi cung cấp tập huấn và cách áp dụng các tiêu chuẩn VietFarm nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước, đồng thời cũng tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khác với chi phí hợp lý.

2. Phát triển quy mô: Các nhà sản xuất thành lập các nhóm hoặc hợp tác xã có sức mạnh tập thể trong sản xuất và trong quá trình ra quyết định.

3. Tiếp cận thị trường: Kết nối trực tiếp với người mua trong và ngoài nước; các chương trình xúc tiến thương mại do VietFarm tổ chức thông qua các sự kiện tiếp thị và các kênh B2B, B2C khác.

4. Tiếp cận thông tin: chúng tôi cung cấp thông tin về thị trường và giá cả hàng hóa cho các nhà sản xuất nhằm giúp họ tăng cường năng lực đàm phán trên thị trường và có đạt được giá cả hợp lý trong kinh doanh.

5. Chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm: chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về kỹ thuật sản xuất thông qua các khóa học trực tuyến và tại chỗ. Quỹ VietFarm cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các nhóm được lựa chọn để giúp họ nâng cao năng lực sản xuất.

6. Phát triển và xây dựng thương hiệu: chúng tôi cung cấp hỗ trợ trong phát triển sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất và thành phẩm thông qua các hệ thống công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn mác.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng