HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

1. Phát triển năng lực tổ chức, sản xuất và cơ hội kinh tế cho người sản xuất nhỏ

  • Nâng cao năng lực tổ chức và sản xuất
  • Thúc đẩy cơ hội kinh tế, tiếp cận thị trường bình đẳng
  • Không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử trong sản xuất

2. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường bền vững

  • Sản xuất sạch và an toàn trong lao động
  • Gìn giữ và đảm bảo môi trường bền vững trong sản xuất
  • Sản xuất sản phẩm an toàn và tự nhiên

3. Thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm và thương mại công bằng

  • Truy xuất nguồn gốc trong sản xuất và kinh doanh
  • Kinh doanh có trách nhiệm
  • Thực hành thương mại công bằng
  • Minh bạch trong chuỗi cung ứng

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng