TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tiêu chuẩn VietFarm với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vũng, không chỉ giúp người sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế mà còn là các hoạt động bảo vệ môi tường, sản xuất sạch, không nguy hại đến môi trường sinh thái. Các chương trình trách nhiệm xã hội nhằm mục đích nâng cao ý thức sản xuất của người nông dân đối với cộng đồng, xã hội.

Vietfarm- Tự hào nông sản Việt

© 2018 - Vietfarm.Org.vn

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng